GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Proiectul UE Twinning

Publicat:09.09.2021 - 09:12

Ministerul Culturii al Republicii Moldova a beneficiat de oportunitatea de a implementa, pe parcursul a 26 luni, Proiectul Twinning MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26) „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural din Republica Moldova, prin păstrarea și protecția acestuia”. Proiectul a fost lansat în septembrie 2017 și a finalizat la jumătatea lunii noiembrie 2019.

Pe parcursul acestei perioade, reprezentanții ministerului și ai agențiilor din subordine (Agenția Națională Arheologică și Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor) au colaborat cu colegi din cadrul Ministerului Bunurilor și Activităților Culturale și Turismului al Republicii Italiene, precum și alți experți din țările UE, în scopul obținerii rezultatelor obligatorii setate în cadrul proiectului.

Proiectul Twinning include câteva direcții de acțiune, grupate în 4 Componente.

Mai jos găsiți informații despre activitățile și realizările acestui proiect, precum și rapoartele elaborate pe parcursul acestei perioade, pentru informare și comentarii.

MC acceptă comentarii și propuneri cu referire la prezentele rapoarte în scopul bunei desfășurări a activităților de viitor.

 

Elaborarea cadrului legislativ și de reglementare privind patrimoniul cultural adecvat nevoilor actuale ale Moldovei, fapt ce generează îmbunătățirea gestionării sectorului patrimoniului cultural

Prima și a doua direcție ale proiectului au fost implementate într-o manieră integrată: a fost realizată o analiză și o evaluare amănunțită a „stării actuale”a cadrului juridic și instituționala sectorului patrimoniului cultural și al celor conexe, acțiune care a rezultat într-un set de recomandăripentru consolidarea legislației primare și secundare, reglementărilorși normelor tehniceși pentru îmbunătățirea eficacității și impactului instituțiilor de implementare, în conformitate cu bunele practici UE și internaționale. Principala activitate în cadrul acestor componente a constat în acordarea unui temeinic sprijin pentru MECC în definitivarea proiectului de lege privind protejarea Monumentelor Istoriceși a reformei corelate instituțiilor de implementare. Livrabilul principal reprezintă un plan strategic, integrat, de acțiunepentru revizuirea, în strânsă cooperare cu toți partenerii, a cadrului legislativ și de reglementare și pentru consolidarea agențiilor de implementare și a coordonării intra-interinstituționale.În scopul sprijinirii consolidării capacităților personalului angajat în cadrul MECC și a agențiile de implementare, au fost desfășurate trei vizite de studiu a cîte 5 zileși două stagii de cîte o lunăla instituțiile ministeriale din Italia, precum și a fost organizat un atelier de lucru de cinci zile cu genericul „Patrimoniul cultural și măsuri pentru protecția acestuia”, la care au participat 45 de persoane, dintre care reprezentanți ai Procuraturii, Serviciului de Informații și Securitate, Direcția de Investigații Criminale, Inspectoratul General al Poliției și alte instituții relevante.

 

Sporirea capacității de administrare și gestionare a Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor și a Agenției Naționale Arheologice, precum și a departamentelor culturale ale MECC și ale altor părți interesate relevante

Prima și a doua direcție ale proiectului au fost implementate într-o manieră integrată: a fost realizată o analiză și o evaluare amănunțită a „stării actuale”a cadrului juridic și instituționala sectorului patrimoniului cultural și al celor conexe, acțiune care a rezultat într-un set de recomandăripentru consolidarea legislației primare și secundare, reglementărilorși normelor tehniceși pentru îmbunătățirea eficacității și impactului instituțiilor de implementare, în conformitate cu bunele practici UE și internaționale. Principala activitate în cadrul acestor componente a constat în acordarea unui temeinic sprijin pentru MECC în definitivarea proiectului de lege privind protejarea Monumentelor Istoriceși a reformei corelate instituțiilor de implementare. Livrabilul principal reprezintă un plan strategic, integrat, de acțiunepentru revizuirea, în strânsă cooperare cu toți partenerii, a cadrului legislativ și de reglementare și pentru consolidarea agențiilor de implementare și a coordonării intra-interinstituționale.În scopul sprijinirii consolidării capacităților personalului angajat în cadrul MECC și a agențiile de implementare, au fost desfășurate trei vizite de studiu a cîte 5 zileși două stagii de cîte o lunăla instituțiile ministeriale din Italia, precum și a fost organizat un atelier de lucru de cinci zile cu genericul „Patrimoniul cultural și măsuri pentru protecția acestuia”, la care au participat 45 de persoane, dintre care reprezentanți ai Procuraturii, Serviciului de Informații și Securitate, Direcția de Investigații Criminale, Inspectoratul General al Poliției și alte instituții relevante.

 

Elaborarea și dezvoltarea Programelor de Educație și Formare profesională de calitate (VET) privind protecția și restaurarea patrimoniului cultural la nivelul învățământului profesional și superior (HE)

Obiectivul acestei componente - consolidarea programelor de formare profesională de calitate (VET) pentru a oferi competențe viitorilor practicanți și specialiști în conservarea / restaurarea patrimoniului construit. Pentru atingerea acestui obiectiv, un set de activități a fost realizat: un ciclu de 4 seminare privind conservarea patrimoniuluila care au participat circa60 de studenți de la UTM, cursul de arhitectură; un curs de training de 9 luni(septembrie 2018 - iulie 2019) privind Conservarea Arhitecturală, la care au participat aproximativ 20 de arhitecți și ingineri, inclusiv profesori din învățământul superior și profesional tehnic; în 2018 și 2019 au fost organizate două ateliere practice privind Tehnicile de construcție tradiționale moldoveneștiși, respectiv, Tehnici de restaurare aplicate în practică, antrenând aproximativ 30 de studenți din învățământ profesionalși aproximativ 10 profesori. De asemenea, Twinning-ul a susținut formarea a 20 de cadre didactice din învățământ profesional, prin organizarea unui ateliercu referire la Identificarea și includerea subiectelor aferente conservării / restaurării în curricula, având drept scop pregătirea personalului didactic pentru revizuirea programelor de învățământ. O vizită de studiu de 5 zilepentru 8 reprezentanți din cadrul instituțiilor de învățământ superior și profesional a fost realizată pentru a oferi oportunități de schimb cu personalul academic și didactic cu privire la programele de învățământ, competențele care trebuie construite și metodele educaționale, echipamentele necesare, problemele de durabilitate ale cursurilor. Pentru a consolida cunoștințele dobândite prin vizita de studiu, au fost organizate 3 stagii de câte o lunăpentru profesorii de învățământ profesional și superior în cadrul instituțiilor de învățământ din Florența și Genova. În cadrul acestei componente, au fost elaborate două studii de pre –fezabilitate,a Circului din Chișinăuși a Cetătii Tighina,care vor servi drept bază pentru proiectele de conservare la scară largă finanțate de UE în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. În plus, a fost elaborat un Raportprivind starea actuală a abordării metodologice privind reabilitarea structurală și consolidarea seismică a monumentelor istoriceși potențialele de îmbunătățire a cadrului normativ.

 

Suport direct instituțiilor de protejare a patrimoniului din Moldova

Analiza situației actuale privind digitalizarea, documentarea monumentelor și siturilor protejate a generat necesitatea creării catalogului GIS pentru monumente, faptce reprezintă un rezultat obligatoriu obținut în cadrul proiectului. În perioada de implementare, Twinning-ul a oferit recomandări și modelepentru consolidarea rolului patrimoniului cultural în programele de dezvoltare regională și locală.Evaluarea nevoilor și oportunităților de sensibilizare a publicului larg și a generațiilor tinere a fost realizată prin organizarea atelierului „Creșterea gradului de conștientizare privind sectorul cultural din Moldova”,care a implicat 10 reprezentanțiai societății civile. În urma unei vizite de studiu în Franța, la care au participat 8 reprezentanți ai instituțiilor publice responsabile pentru patrimoniul cultural, MECC, împreună cu Twinning-ul, a fost organizat un ateliercu genericulStrategii de recunoaștere a patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldovaîn cadrul convențiilor și programelor internaționalului, care s-a desfășurat la Chișinău și la care au participat experți cunoscuți de talie internațională și circa 35 de reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, instituțiilor culturale, ONG-urilor din sector. În aprilie 2019, a avut loc atelierul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării / creativității”, desfășurat cu participarea a 40 de reprezentanți ai muzeelor, departamentelor culturale regionale, operatori de turism cultural, universități, ONG-uri, axat pe instrumente și experiențe de inter - cooperare instituțională, parteneriate publice și private și abordări ale comunităților pentru promovarea patrimoniului cultural. Având drept bază dorința de a elucida oportunitățile create printr-o înțelegere comună a patrimoniului cultural și natural, a fost proiectat un atelier participativcu tematica „Prutul de Jos: provocări și oportunități”(septembrie 2019) pentru 20 de reprezentanțiai muzeelor, APL, departamentelor de cultură. Evenimentul a fost realizat drept urmare a unei vizite de lucru a unui expert francez în scopul înțelegerii nevoilor de reziliență socio-ecologică a regiunii.

 

Rapoarte în limba engleză

Versiunea în limba română a rapoartelor

Notă: din cauza constrângerilor bugetare și de timp, nu a fost posibilă traducerea tuturor rapoartelor în limba română. În majoritatea cazurilor, a fost tradus doar rezumatul.