Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Linii de finanțare Cultura

 

Priorități:

 • acțiuni care oferă competențe, aptitudini, cunoștințe și care contribuie la consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative, inclusiv prin adaptarea la noile tehnologii digitale, abordări inovatoare de dezvoltare a publicului, noi modele de afaceri și de management;
 • internaționalizarea carierelor artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii, pe baza unei strategii pe termen lung;
 • facilitarea accesului la oportunități profesionale;
 • activități culturale internaționale (expoziții, festivaluri, schimburi de experiență etc.);
 • dezvoltarea publicului (lărgirea accesului, diversificare, atragere de non-public, noi modalități de interacțiune și de lucru cu publicul).

 

Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 318 milioane €, reprezentând circa 70% din bugetul Subprogramului Cultura.

 

Tipuri de proiecte:

Proiectele finanțate pot avea o durată maximă de 48 de luni. Acestea pot fi  proiecte de mai mică amploare sau de mai mare amploare, astfel:

 • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din minimum 3 țări eligibile (1 lider și 2 parteneri) și pot primi un grant de maximum 200.000 € (60% din bugetul total eligibil);
 • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din minimum 6 țări eligibile (1 lider și 5 parteneri) și pot primi un grant de maximum 2 milioane € (50% din bugetul total eligibil).

 

Eligibilitate:

Pot solicita finanțare toți operatorii din sectoarele culturale și creative (organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private) care au cel puțin 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

 

Exemple de activități:

 • schimburi de experiență între diverși actori culturali în vederea dobândirii de noi competențe și aptitudini: sesiuni de training, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online etc.;
 • activități de susținere a dezvoltării carierelor artiștilor/profesioniștilor din domeniul culturii la nivel transnațional: vizite de lucru în alte țări, rezidențe artistice, masterclass-uri, coproducții, activități împreună cu publicul/comunitățile locale dintr-o altă țară etc.;
 • diverse tipuri de activități în coproducție, realizate de operatori din mai multe țări (teatre, orchestre, festivaluri etc.) și prezentate unui public cât mai numeros și mai diversificat;
 • expoziții itinerante, turnee, festivaluri etc. care se desfășoară în mai multe țări și au potențialul de a aduce în fața publicului creații europene.

 

Calendarul proiectelor de cooperare

 

Aspecte importante:

 • un operator poate depune un singur proiect ca lider în cadrul unui apel la propuneri de proiecte;
 • este obligatorie încheierea unui acord de cooperare pentru toate proiectele (definirea clară a rolurilor și a responsabilităților, precizarea contribuțiilor financiare ale partenerilor, stabilirea metodelor de lucru și de soluționare a conflictelor etc.)
 • limitări bugetare: maximum 30% din bugetul total pentru activități în legătură cu țări terțe (orice țară în afara celor eligibile); maximum 7% din cheltuielile directe pentru acoperirea cheltuielilor operaționale/indirecte (chirie sediu, abonament telefon, internet, etc.);
 • managementul de proiect este singura activitate care nu poate fi subcontractată; pentru celelalte, subcontractarea este posibilă, fără limitări bugetare;
 • cofinanțarea poate fi adusă de parteneri și pe parcursul implementării proiectului, din surse proprii sau atrase (alte finanțări, sponsorizări, donații, crowdfunding). Proiectele pot genera profit (vânzări de bilete, taxe de participare, etc.), însă acesta trebuie reinvestit până la finalul perioadei de implementare, scăzând din cofinanțarea partenerilor;
 • proiectele selectate primesc prefinanțare între 70%-40%, în funcție de valoarea grantului și de durata de implementare;
 • contribuțiile în natură nu sunt eligibile (voluntariat, spații sau publicitate gratuită etc.).

 

Procedura de plată:

În funcție de valoarea grantului solicitat și de durata proiectului, plățile se realizează după algoritmul din graficul de mai jos.

 


Linia de finanțare Proiecte de traduceri literare oferă sprijin pentru traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.

 

Prin sprijinul financiar acordat proiectelor de traduceri literare, programul Europa creativă vizează sprijinirea diversității culturale și lingvistice la nivelul Uniunii Europene și al statelor participante la subprogramul Cultura, precum și promovarea circulației operelor literare de înaltă calitate la nivelul Uniunii și în afara ei, pentru ca un public cât mai larg să poată avea acces la acestea.

 

Priorități:

 • sprijinirea circulației literaturii europene, în vederea asigurării unei accesibilități cât mai largi;
 • promovarea literaturii europene, inclusiv utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale, atât în distribuția și cât și în promovarea lucrărilor;
 • încurajarea traducerii și a promovării pe termen lung a literaturii europene de înaltă calitate;
 • sporirea vizibilității traducătorilor.

 

Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 31,8 milioane €, reprezentând aproximativ 7% din bugetul subprogramului Cultura.

 

Candidați eligibili:

Componenta este deschisă editurilor care, la data termenului limită pentru depunerea aplicațiilor, pot demonstra că au personalitate juridică de cel puțin 2 ani. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

 

Limbi eligibile:

 • limbile sursă și țintă trebuie să fie recunoscute oficial într-una dintre categoriile de țări eligibile menționate mai sus;
 • sunt acceptate traducerile din latină și din greaca veche în limbile recunoscute oficial în statele menționate anterior;
 • limba țintă trebuie să fie limba maternă a traducătorului (cu excepția limbilor mai puțin vorbite, dacă editura furnizează suficiente explicații);
 • traducerea literaturii naționale dintr-o limbă oficială într-o altă limbă oficială a aceleiași țări nu este eligibilă.

 

Lucrări eligibile:

 • lucrările care urmează a fi traduse și promovate trebuie să fie opere de ficțiune, cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar (romane, nuvele, piese de teatru, poezii, benzi desenate și cărți de ficțiune pentru copii). Lucrările de non-ficțiune nu sunt eligibile;
 • lucrările de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior;
 • lucrările originale de ficțiune trebuie să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți într-una dintre categoriile de țările eligibile, cu excepția operelor scrise în latină și greaca veche;
 • lucrările de ficțiune nu trebuie să fi fost traduse în limba țintă, cu excepția cazului în care o nouă traducere corespunde unei nevoi clar evaluate și au trecut 50 de ani de la ultima traducere. În acest caz, se va explica impactul așteptat asupra noilor cititori și se va justifica necesitatea unei noi traduceri în acea limbă țintă.

 

Exemple de activități eligibile:

 • traducerea și publicarea operelor de ficțiune cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar;
 • traducerea de fragmente ale operelor de ficțiune traduse anterior pentru cataloagele editurilor, în scopul promovării vânzării drepturilor acestora, atât în Europa cât și în afara ei;
 • evenimentele speciale și de marketing / distribuție organizate pentru promovarea lucrărilor de ficțiune traduse în interiorul și în afara Uniunii Europene, inclusiv instrumentele digitale de promovare și promovarea autorilor la târgurile de carte și festivalurile literare.

 

Tipuri de proiecte:

 

Calendarul proiectelor de traduceri literare

Proiecte de 2 ani (recurență anuală a cererii de propuneri de proiect):

Acorduri cadru de 4 ani (cerere de propuneri de proiecte în 2016):

 

Proceduri de plată:

 70% din valoarea grantului, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului;

 30% după aprobarea raportului final.

 

Aspecte importante:

 • Se încurajează: traducerile din limbi mai puțin utilizate în engleză, germană, franceză și spaniolă; traducerea și promovarea autorilor care au câștigat Premiul UE pentru Literatură (www.euprizeliterature.eu); sporirea vizibilității traducătorilor, inclusiv prin includerea unei biografii a traducătorului / traducătorilor în cărțile traduse.
 • Proiectele trebuie să includă utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale în strategia de distribuție și promovare a cărților și să contribuie la creșterea și diversificarea publicului pentru literatura europeană.
 • Este eligibilă și publicarea de antologii, colecții de texte, e-books și audio books.
 • Maximum 30% din buget poate fi alocat unor cheltuieli în legătură cu activități în țări terțe (care nu se regăsesc în lista țărilor eligibile pentru anul aferent apelului la proiecte).
 • Se pot traduce și autori naționali în alte limbi eligibile cu condiția ca distribuția cărților traduse să se realizeze în afara țării unde editura își are sediul.
 • Costurile cu drepturile de traducere nu sunt eligibile.

 


Componenta vizează profesionalizarea și întărirea capacității organizațiilor din sectoarele culturale și creative de a lucra la nivel transnațional. Organizațiile sunt sprijinite pentru a se adapta mai bine și mai rapid la schimbările de pe piețe (de exemplu prin folosirea noilor tehnologii digitale) și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra dincolo de granițele țării sau ale Europei. Componenta este deschisă numai rețelelor europene înregistrate juridic de minimum 2 ani, care au membri constituenți din cel puțin 10 țări.

 

Obiective specifice

 • sprijinirea activităților prin care se întărește capacitatea sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional și de a se adapta schimbărilor;
 • susținerea obiectivelor generale de promovare a diversității culturale și lingvistice și de

 

Priorități

 • dobândirea de competențe și know-how, inclusiv pentru adaptarea la tehnologiile digitale, testarea unor abordări inovatoare de dezvoltare a publicului și a unor noi modele de afaceri și de management;
 • acțiuni care permit operatorilor să coopereze la nivel transnațional și să își internaționalizeze carierele și activitățile în cadrul UE și în afara sa;
 • consolidarea organizațiilor și a rețelelor internaționale pentru facilitarea accesului la oportunități profesionale, întărirea competitivității sectoarelor, inclusiv prin încurajarea inovației.

 

Buget 2014-2020: aprox. 27 de milioane de euro (6% din bugetul Subprogramului Cultura).

 

Eligibilitate: rețelele alcătuite din minimum 15 organizații membre din cel puțin 10 țări participante la program:

 • statele membre UE; țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia) și Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la program: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Maroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel.

 

Exemple de activități eligibile

 • organizarea de întâlniri, conferințe, ateliere de lucru, dar și dezvoltarea unor instrumente digitale care facilitează schimbul de informații, practici și expertize;
 • schimburi de experiență, contacte profesionale și facilitarea parteneriatelor în proiecte;
 • analiza comparativă a politicilor, a programelor, dar și a obstacolelor din calea dezvoltării culturale la nivel european, național, regional sau local; diseminarea informațiilor relevante în mai multe contexte, către operatori culturali, decidenți, investitori, publicul larg;
 • colectarea de date calitative și cantitative despre evoluțiile sectorului și dezvoltarea de noi metodologii pentru colectarea și interpretarea datelor comparabile.

 

Tipuri de proiecte: proiecte strategice de 4 ani, cu cofinanțare UE de maximum 250.000 de euro/an (80% din bugetul total eligibil).

 

Calendar

 


Componenta oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează creatori la început de carieră, prin intermediul unei veritabile programări europene a activităților. Organizațiile creează o platformă pentru a-și aduce în prim-plan viziunea artistică comună, în conformitate cu obiectivele Subprogramului Cultura, și pentru a-și îmbunătăți abordările de dezvoltare a publicului.

 

Platformele au rolul de a genera o masă critică și un efect de structurare a organizațiilor dintr-un anumit domeniu cultural, prin urmare numai un număr limitat de platforme vor primi sprijin în perioada 2014-2020, astfel încât diferitele domenii să fie acoperite în mod echilibrat.

 

Priorități

 • promovarea mobilității și a vizibilității creatorilor, îndeosebi a celor la început de carieră, care nu beneficiază de expunere la nivel internațional;
 • stimularea unor programe de activități culturale la nivelul întregii Europe, în vederea facilitării accesului la producții culturale europene străine prin intermediul turneelor, al expozițiilor, al festivalurilor etc.;
 • aplicarea unei strategii de comunicare și de branding, inclusiv crearea unei mărci de calitate europene pentru identificarea și promovarea membrilor platformei care au dat dovadă de un angajament profesional ferm și de înaltă calitate în ceea ce privește obiectivele componentei și ale Programului Europa Creativă;
 • dezvoltarea publicului prin utilizarea tehnologiilor digitale și a abordărilor inovatoare.

 

Buget 2014-2020:aproximativ 27 de milioane € (6% din bugetul Subprogramului Cultura).

 

Candidați Eligibili: platforme formate dintr-o entitate coordonatoare și minimum 10 organizații membre din cel puțin 10 țări eligibile diferite. Toate organizațiile trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

 

Într-o platformă pot fi implicați operatorii din următoarele țări:

 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia) și Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la Program: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Moroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel.

 

Roluri în cadrul platformei

Coordonator:

 • stabilește criteriile care trebuie respectate de membri, în acord cu obiectivele și prioritățile componentei;
 • răspunde de monitorizarea membrilor și de alocarea granturilor pentru aceștia;
 • poate selecta noi membri o dată pe an, la depunerea aplicației simplificate din anii ulteriori câștigării grantului.

 

Membri:

 • sunt organizații al căror scop este de a promova artiști europeni la început de carieră și producțiile acestora;
 • trebuie să fi promovat, în ultimele 12 luni, cel puțin 30% dintre artiștii la început de carieră, așa cum sunt definiți de coordonator.

 

Exemple de activități eligibile

 • coordonare, monitorizare, promovare, evaluare și supervizare a activităților derulate de membri, precum și activități în legătură cu dezvoltarea sustenabilă a platformei (selectarea de noi membri);
 • activități de încurajare a mobilității creatorilor, în special a celor care nu beneficiază de promovare internațională, prin sprijinirea unei puternice programări europene;
 • activități de dezvoltare a publicului;
 • activități de colaborare în rețea și de învățare inter pares în rândul administratorilor culturali ai membrilor, în vederea atingerii obiectivelor platformei.

 

Tipuri de proiecte: acorduri-cadru de parteneriat de 2 sau 4 ani.

 

Granturi UE

 • maximum 500.000 € / platformă / an (80% din bugetul total eligibil);
 • coordonatorul poate aloca maximum 60.000 € din grantul UE unui membru al platformei.

 

Pagina de start > înapoi >