GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Integrare europeană

Publicat:10.12.2013 - 10:27

 

 

Cultura-prezentare generală

Tratatul de la Maastricht (1993) i-a permis Uniunii Europene (UE), orientată în mod tradiţional spre economie şi comerţ, să deruleze acţiuni în domeniul culturii, pentru a proteja, disemina şi dezvolta cultura în Europa. Totuşi, rolul UE se limitează la promovarea cooperării între operatorii culturali din diferitele state membre sau la completarea iniţiativelor lor, pentru a contribui la dezvoltarea culturilor ţărilor UE, în paralel cu respectarea diversităţii lor naţionale şi regionale, cu scopul de a pune în valoare patrimoniul cultural comun. În acest sens, UE creează instrumente de sprijinire a activităţilor culturale, cum ar fi programul Cultura sau iniţiativa Capitala europeană a culturii.
 
UE face eforturi pentru a proteja patrimoniul cultural al Europei – fie că este vorba despre limbi, literatură, teatru, cinema, dans, audiovizual, arhitectură sau artizanat, ca să numim doar câteva domenii – şi pentru a-l face accesibil şi altora.
 
UE susţine industriile culturale şi creative prin:
a) programe menite să le ajute să valorifice cât mai bine tehnologiile digitale şi avantajele oferite de piaţa UE;
b) finanţare;
c) sprijin pentru proiecte de cercetare;
d) încurajarea cooperării cu parteneri din interiorul şi din afara Uniunii.
 

 

 

 

Programul "Europa Creativă"

Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura şi o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale şi creative şi cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începînd cu 2016).
 
Subprogramul Cultura al Programului Europa Creativă dispune de un buget total de 454,8 milioane EUR pentru perioada 2014-2020 şi va încuraja cu precădere întărirea capacităţii profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul culturii, întărirea capacităţii operaţionale a organizaţiilor care oferă oportunităţi de dezvoltare profesională la nivel internaţional, circulaţia transnaţională a creaţiilor culturale şi dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru aceste creaţii culturale europene.
 
Sunt eligibile să participe la proiecte persoanele juridice stabilite în ţările UE, în ţările candidate şi potenţial candidate la UE (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo) - în condiţiile participării acestora la programele comunitare, Norvegia, Islanda, Lichtenstein, Elveţia şi ţările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării acordurilor de înţelegere (Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Moldova, Siria, Teritoriul palestinian ocupat, Tunisia şi Ucraina).
 
 
I. Proiecte de cooperare la nivel european
 
Acestea sprijină consolidarea capacităţii sectoarelor culturale şi creative de a lucra la nivel transnaţional, promovarea circulaţiei şi a mobilităţii transnaţionale.
Sînt 2 categorii de proiecte de cooperare:
 
1. Proiecte de cooperare de mai mică amploare
Acestea implică 1 coordonator de proiect şi cel puţin 2 alţi parteneri din cel puţin 3 ţări diferite eligibile la program. Grantul solicitat poate fi de cel mult 200 000 EUR, reprezentând maxim 60% din bugetul eligibil.
 
2. Proiecte de cooperare de mai mare amploare
Acestea implică 1 coordonator de proiect şi cel puţin 5 alţi parteneri din cel puţin 6 ţări diferite eligibile la program. Grantul solicitat poate fi de cel mult 2 milioane EUR, reprezentând maxim 50% din bugetul eligibil.
Durata maximă eligibilă a proiectelor din ambele categorii este de 48 de luni (nu este menţionată o durată minimă).
 
 
II. Reţele europene

Această linie de finanţare urmăreşte promovarea activităţilor desfăşurate de reţelele europene ale organizaţiilor culturale şi creative din ţările eligibile la program.
 
Sunt eligibile reţelele europene alcătuite din cel puţin 15 organizaţii membre stabilite în cel puţin 10 ţări diferite care participă la program. Cel puţin 5 dintre aceste organizaţii trebuie să aibă sediul social în 5 ţări diferite dintre cele membre UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elveţia.
 
 
 
III. Platforme europene

Prin intermediul acestei componente sînt sprijinite activităţile desfăşurate de organizaţii cu vocaţie europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente şi promovează mobilitatea transnaţională a actorilor din sectoarele culturale şi creative, precum şi circulaţia producţiilor care au potenţialul de a exercita o influenţă importantă asupra sectoarelor şi de a asigura efecte de durată.
 
Pentru ca platforma să fie eligibilă, trebuie să fie formată, la momentul depunerii candidaturii, dintr-o entitate de coordonare şi din cel puţin 10 operatori culturali europeni cu sediul în cel puţin 10 ţări participante la program. Numărul operatorilor culturali poate creşte pe durata proiectului.
 
 
 
IV. Proiecte de traducere literară
 
Prin această componentă sunt susţinute traducerile literare, precum şi promovarea operelor traduse. Se acordă sprijin pentru proiecte cu o durată de 2 ani sau de 3 ani (acorduri-cadru de parteneriat).
 
 
 

Link : Vezi mai multe pe site-ul Comisiei Europene

 

 

 

Capitalele culturale europene

 În fiecare an, 2 oraşe sunt desemnate capitale culturale europene. Acest titlu le oferă şansa unică de a-şi celebra identitatea europeană, de a-şi intensifica relaţiile de colaborare cu instituţii de cultură naţionale şi străine şi, în general, de a-şi dinamiza şi diversifica viaţa culturală.

 

Pe parcursul anului, în aceste oraşe au loc evenimente în diverse domenii culturale. Experienţa ne-a arătat că desemnarea capitalelor culturale europene prezintă multiple avantaje pe termen lung, deoarece contribuie la dezvoltarea culturală, socială şi economică a oraşelor respective.
 
Link : Citeşte mai mult pe site-ul Comisiei Europene