GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Concurs privind ocuparea funcției publice vacante

Publicat:L, 05/22/2023 - 17:51

 

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului

privind ocuparea funcției publice vacante

în cadrul aparatului central al Ministerului Culturii

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii anunță concursul pentru funcția  publică vacantă de:

 

Șef Secție – 1 unitate, Secția financiar - administrativă, Contabil șef

 

Informația necesară:

 

Denumirea autorității publice: Ministerul Culturii al Republicii Moldova

 

Sediul autorității: mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24.

 

Denumirea funcției publice vacante, scopul şi sarcinile de bază:

 

SECȚIA FINANCIAR-ADMINISTRATIVĂ

Funcția publică – Șef Secție, Contabil șef

 

Scopul general al funcției:

Menținerea și consolidarea managementului financiar și bugetar al ministerului în conformitate cu cadrul normativ și reglementările interne ale autorității, inclusiv prin organizarea eficientă și asigurarea evidenței contabile în  cadrul aparatului ministerului.

 

Sarcinile de bază:

1. Conducerea/managementul activității Secției și implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Secției. Coordonarea și monitorizarea activității de ținere a evidenței contabile şi a sistemului de dări de seamă a aparatului ministerului şi instituțiile subordonate;

2. Elaborarea, coordonarea, monitorizarea politicilor din domeniul culturii și turismului, responsabil de deciziile operaționale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi a sectorului financiar-economic;

3. Elaborarea, coordonarea, monitorizarea  proiectelor de acte normative privind planificarea și alocarea mijloacelor financiare întru realizarea acțiunilor şi  proiectelor în domeniu, documentelor de politici  publice, strategii, programe şi proiecte cu efectuarea analizei şi estimărilor economico –financiare, inclusiv elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu și monitorizării implementării acestuia;

4. Analiza coeficienților financiar-economici în  diferite intervale de timp şi coordonarea elaborării rapoartelor cu privire la executarea bugetului;

5. Coordonarea şi avizarea contractelor de locațiune a instituțiilor din subordinea Ministerului.

6. Asigurarea descrierea și revizuirea proceselor operaționale de bază, identificarea și evaluarea riscurilor aferente realizării obiectivelor la nivel de subdiviziune;

7. Acordarea asistenței informaționale și metodologice șefilor de subdiviziuni și angajaților Ministerului, precum și subdiviziunilor  financiar-economice  din instituțiile publice, în care Ministerul are calitatea de fondator în domeniul financiar-contabil.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

a)  deține cetățenia Republicii Moldova;

b)  posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c)  are capacitate deplină de exercițiu;

d)  nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e)  este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

f)   are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

g)  în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i)   nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

j)   nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii:Superioare în domeniul financiar-economic.

Experiență profesională:3 ani de experiență în domeniu.

Cunoștințe:-cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

-        abilități de utilizare a computerului.

Abilități:

- Analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire;

- Deprinderi de lucru cu pachetele de programe pentru computer;

- Organizare eficientă a timpului de muncă;

- Gândire strategică;

- Motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. planificare, coordonare, instruire și respectiv  lucrul în echipă.

 

 

Atitudini/comportamente:

Empatie, diplomație, flexibilitate, disciplină, acuratețe, corectitudine, asumarea responsabilităților, orientare spre rezultat, tendință spre dezvoltare profesională continuă, integritate și onestitate.

 

Salariul de bază:

De la 12 490 lei

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 

·     Copia buletinului de identitate:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

·     Documente ce atestă experiența profesională:

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau specializare.

·     Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere: 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Alte documente necesare:

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice îl puteți descărca accesând următorul link: ​http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc

Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat şi completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Curriculum Vitae;

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Alte documente confirmative la discreția candidatului.

 

Bibliografia concursului:

Codul fiscal al Republicii Moldova;

Legea cu privire la actele normative nr.100/2017;

Legea nr. 467/2003 cu  privire  la  informatizare  şi la resursele informaționale Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea nr. 158/2008 privind funcția publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr. 181/2014 finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale;

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Culturii;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2016/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenta contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

 

Termenul limită de depunere a documentelor:  

 

12 iunie 2023

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

·     E-mail;

·     Personal.

 

Locul depunerii documentelor: mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24

 

Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare:

 

FERARU Maria, 0(22) 823808. 079717577

E-mail: maria.feraru@mc.gov.md

 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfășurarea concursului sunt suportate de Ministerul Culturii, iar cele ce ţin de participarea la concurs (deplasare la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanții la concurs.

 

Informația despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată la panoul informațional, pe pagina web a Ministerului Culturii www.mc.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoștința fiecărui candidat la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic.