GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL CULTURII

A A A

Concurs cu privire la ocuparea funcției publice vacante

Publicat:M, 05/23/2023 - 15:01

cu privire la condițiile de desfășurare a concursului

privind ocuparea funcției publice vacante

în cadrul aparatului central al Ministerului Culturii

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii anunță concursul pentru funcțiile  publice vacante de:

 

Consultant superior – 1 un., Direcția arte, industrii creative și educație artistică.

Informația necesară:

 

Denumirea autorității publice: Ministerul Culturii al Republicii Moldova

 

Sediul autorității: mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24.

 

Denumirea funcției publice vacante, scopul şi sarcinile de bază:

 

DIRECȚIA ARTE, INDUSTRII CREATIVE ȘI EDUCAȚIE ARTISTICĂ

Funcția publică – consultant superior

 

Scopul general al funcției:

Asigurarea bunei implementări a misiunii ministerului  pe domeniul educației artistice  și politici culturale în teritoriu.

 

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte legislative și normative pe domeniul politici culturale în teritoriu; 

2. Expertizarea proiectelor de acte legislative și normative pe domeniile de referință, elaborate în cadrul ministerului sau altor autorități;

3. Monitorizarea activității formațiilor artistice din teritoriu și respectării legislației pe segmentele de referință;

4. Elaborarea documentelor și notelor informative privind activitatea instituțiilor de cultură din teritoriu.

5.  Asigurarea coordonării proiectelor culturale în teritoriu.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

 

Condițiile de participare la concurs:

a)      deține cetățenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c)      are capacitate deplină de exercițiu;

d)      nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e)      este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

f)       are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

g)      în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h)      nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i)        nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

j)        nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licență în domeniul artelor.

 

 Experiență profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu.

 

Cunoștințe:

- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- cunoștințe de utilizare/operare a computerului.

 

Abilități:

Planificare, organizare, coordonare, instruire, control, gestionare a resurselor umane, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

 

Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Salariul de bază:

De la 9120 lei.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 

·     Copia buletinului de identitate:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

·     Documente ce atestă experiența profesională:

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau specializare.

·     Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere: 
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Alte documente necesare:

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice îl puteți descărca accesând următorul link: ​http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc

Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat şi completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Curriculum Vitae;

Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Alte documente confirmative la discreție candidatului.

 

Condițiile de participare la concurs:

 

a)      deține cetățenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c)      are capacitate deplină de exercițiu;

d)      nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e)      este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

f)       are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

g)      în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h)      nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i)        nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

j)        nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Bibliografia concursului:

1.     Legea culturii nr.413/1999;  

2.     Legea nr.1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice;

3.    Legea nr. 158/2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

4.    Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

5.     Legea nr.21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație;

6.     Legea privind drepturile de autor și conexe nr.139/2010;

7.     Legea cinematografiei nr.116/2014;

8.    Hotărârea Guvernului nr.147/202 - Regulamentul cu privire la

9.     Organizarea și funcționarea Ministerului Culturii.

10.  Hotărârea Guvernului nr.83/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizarea și finanțare a Caselor de cultură;

11.   Hotărârea Guvernului nr.656/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale.

 

Termenul limită de depunere a documentelor:  

12 iunie 2023, până la ora 16:00.         

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

·     E-mail;

·     Personal;

·     Cariere.gov.md.

 

Locul depunerii documentelor: mun. Chișinău, str. Nicolae Iorga, nr. 24

 

Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare:

 

FERARU Maria, 0(22) 823808. 079717577

E-mail: maria.feraru@mc.gov.md

 

Cheltuielile pentru organizarea şi desfășurarea concursului sunt suportate de Ministerul Culturii, iar cele ce ţin de participarea la concurs (deplasare la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanții la concurs.

 

Informația despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată la panoul informațional, pe pagina web a Ministerului Culturii www.mc.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoștința fiecărui candidat la proba scrisă sau la interviu prin telefon sau mesaj electronic.