Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Funcții vacante

Publicat:Fri, 02/28/2014 - 10:53

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice

 

 

07.03.2014

Anunț

 

Ministerul Culturii anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Consultant în Serviciul Juridic.

 

vezi mai multe

Sarcini de bază:

1. Efectuează expertiza juridică a documentelor de politici în domeniul culturii, realizează sarcini în domeniul implementării politicilor culturale.

2. Avizează proiectele de acte normative şi documente de politici parvenite din alte autorităţi.

3. Participă în calitate de expert din cadrul ministerului şi instituţiilor subordonate la  soluţionarea problemelor complexe.

4. Acordă consultanţă şi asistenţă metodologică juridică.

5. Realizează implementarea actelor legislative şi normative, a  documentelor de politici culturale.

 

Condiții generale pentru participare la concurs:

 1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 2. Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii engleze şi/sau a limbii franceze la nivel avansat, cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va fi un avantaj;
 3. Lipsa antecedentelor penale sau alte restricţii legale de a ocupa funcţii publice;
 4. Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Neatingerea vîrstei de obţinere a dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 6. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. Îndeplinirea cerinţelor specifice pentru ocuparea funcţiei respective.

 

Condiții specifice:

 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Abilități, calități și aptitudini necesare: adaptabilitate, capacitate de analiză și sinteză, comunicare, consultare, prezentare a poziţiilor elaborate, lucru în echipă.
 3. Atitudini/Comportamente:spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, auto-perfecţionare  profesională continuă.

           

            Condiții de muncă:

 1. Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitate de a presta munca peste orele de program şi în zile de repaus, după caz;
 2. Program: luni-vineri, orele 8.00-17.00.

 

 

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă  sau e-mail,care va include:

a)      formularul de participare  (a se vedea Anexa)

b)      copia buletinului de identitate

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

d)     copia carnetului de muncă

e)      certificatul medical (forma 086)

f)       cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.

În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător sub, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

g)      CV-ul candidatului.

 

 • Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor sau pot fi autentificate de notar.
 •  În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Locul depunerii documentelor de participare la concurs:

Adresa: Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, MD-2033, mun. Chişinău, Republica Moldova, Serviciul personal, of. 326, e-mail: mc@mc.gov.md

 

Dosarul poate fi depus pînă la data de  26 martie 2014 (inclusiv).

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la numerele de telefon: (022) 23.35.60; (022) 21.07.76.

 

Concursul se va organizaîn conformitate cu Regulamentul „Cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 şi va include: proba scrisă şi interviu.

 

În cadrul Probei scrise se va aprecia şi nivelul cunoaşterii limbilor străine de către candidaţii la post.

 

Informaţia despre data şi ora probei scrise şi a interviului va fi plasată pe pagina web a Ministerului Culturii www.mc.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat admis la proba scrisă sau la interviu.               

 

 

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

Generală:

Acte legislative:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 • Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.1990;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995;
 • Legea nr. 625-XII din 02.07.1991 “Cu privire la protecţia muncii”;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”;
 • Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”;
 • Legea nr. 158 – XVI din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 25 – XVI din 22.02.2008 “Cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public”;
 • Legea nr. 16 – VXI din 15. 02.2008 “Cu privire la conflictul de interese”
 • Legea nr. 355- XVI din 23.12.2005 “Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”;
 • Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă.
 • Legea nr. 239 – VXI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 131 din 08.07.2011 “Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”;
 • Legea bugetului (Cadru Bugetar pe Termen Mediu);
 • Legea nr. 982-XIV din11.05.2000 privind accesul la informaţii.

 

Acte normative:

 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din  13.04.2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”;
 • Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia  nr. 696 din 19.11.2009.

 

 

În domeniul de specialitate:

 

Acte legislative:

 • Legea  culturii nr. 413 din 27.05.1999;
 • Legea „Privind meşteşugurile populare”, nr. 135-XV din 20.03.2003;
 • Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, nr. 58 din 29.03.2012;
 • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 436-XVI din decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ - teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

 

Acte normative:

 • Hotărîrea Guvernului  nr. 696 din 19.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al acestuia.

 

Documente de politici:

 • Programul de activitate al Guvernului RM;
 • Strategia Naţională de Dezvoltare 2020;
 • Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 225 din 09.03.2005.
 • Planul de acţiuni al Guvernului aprobat prin HG nr. 173 din23.03.2011.

vezi anexa

 

05.03.2014

Anunț

Ministerul Culturii anunță desfășurarea concursului (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante de Consultant în Serviciul juridic, care va avea loc  la data de 06.03.2014 , ora 9.00, etajul 3, biroul 327.

Telefon de contact: 022-23-35-60 

 

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

1. Zagoreanu Natalia

2. Butnaru Dragoș 

3. Ciurea Igor

4. Guțu Alexandru